Fågellista systematisk
- Masajstruts
- Brun kivi
- Vithuvad visseland
- Knölsvan
- Sångsvan
- Tundrasvan
- Spetsbergsgås
- Bläsgås
- Fjällgås
- Kanadagås
- Prutgås
- Rödhalsad gås
- Nilgås
- Rostand
- Gravand
- Praktand
- Snatterand
- Kricka
- Årta
- Skedand
- Ringand
- Ejder
- Praktejder
- Alförrädare
- Strömand
- Alfågel
- Sjöorre
- Amerikansk sjöorre
- Knipa
- Salskrake
- Storskrake
- Dalripa
- Fjällripa
- Orre
- Tjäder
- Arabisk rödhöna
- Vitbrynad bambuhöna
- Broksporrhöna
- Blodfasan
- Himalayamonal
- Siamesisk eldrygg
- Kungspingvin
- Gulögd pingvin
- Sydafrikansk pingvin
- Smålom
- Stillahavslom
- Svartnäbbad islom
- Smådopping
- Skäggdopping
- Svarthalsad dopping
- Vandringsalbatross
- Sydlig Kungsalbatross
- Svartbrynad albatross
- Gråkindad albatross
- Gråhuvad albatross
- Gulnäbbad albatross
- Vitpannad albatross
- Sotalbatross
- Ljusryggad sotalbatross
- Sydlig jättestormfågel
- Nordlig jättestormfågel
- Brokpetrell
- Salvins valfågel
- Vithakad petrell
- Glasögonpetrell
- Större sotpetrell
- Gråmantlad lira
- Ljusfotad lira
- Grålira
- Huttons lira
- Klykstjärtad stormsvala
- Rödnäbbad tropikfågel
- Havssula
- Kapsula
- Storskarv
- Kapskarv
- Toppskarv
- Kungsskarv
- Stewartskarv
- Fläckskarv
- Kronskarv
- Mindre fregattfågel
- Gråhäger
- Ägretthäger
- Silkeshäger
- Svart stork
- Skedstork
- Australisk skedstork
- Fiskgjuse
- Bivråk
- Svartvingad glada
- Brun glada
- Röd glada
- Vitbukad havsörn
- Havsörn
- Jättehavsörn
- Lammgam
- Afrikansk vitryggad gam
- Snögam
- Gåsgam
- Grågam
- Ormörn
- Gycklarörn
- Brun kärrhök
- Brokig kärrhök
- Blå kärrhök
- Stäpphök
- ängshök
- Svartvit kärrhök
- Duvhök
- Sparvhök
- Shikrahök
- Vitögd hökvråk
- Ormvråk
- Fjällvråk
- Örnvråk
- Schakalvråk
- Mindre skrikörn
- Större skrikörn
- Savannörn
- Stäppörn
- Kejsarörn
- Wahlbergs örn
- Kungsörn
- Tornfalk
- Aftonfalk
- Amurfalk
- Stenfalk
- Lärkfalk
- Slagfalk
- Jaktfalk
- Pilgrimsfalk
- Snötrana
- Glasögontrana
- Prärietrana
- Trana
- Munktrana
- Japansk trana
- Vattenrall
- Småfläckig sumphöna
- Korprall
- Sothöna
- Kamsothöna
- Tofstrapp
- Svarttrapp
- Indisk jacana
- Strandskata
- Kapstrandskata
- Ibisnäbb
- Styltlöpare
- Skärfläcka
- Vattentjockfot
- Fläcktjockfot
- Rödvingad vadarsvala
- Orientvadarsvala
- Stäppvipa
- Gråhuvad vipa
- Smedvipa
- Trebandad strandpipare
- Malajpipare
- Mongolpipare
- Fjällpipare
- Rödspov
- Myrspov
- Dvärgspov
- Småspov
- Storspov
- Svartsnäppa
- Gluttsnäppa
- Större gulbena
- Skogssnäppa
- Grönbena
- Drillsnäppa
- Roskarl
- Brednäbbad simsnäppa
- Kustsnäppa
- Sandlöpare
- Långtåsnäppa
- Skärsnäppa
- Kärrsnäppa
- Spovsnäppa
- Skedsnäppa
- Brushane
- Storlabb
- Kustlabb
- Ismås
- Sotmås
- Svartstjärtad mås
- Gråtrut
- Kaspisk trut
- Medelhavstrut
- Kelptrut
- Skiffertrut
- Havstrut
- Gråvingad trut
- Vittrut
- Vitvingad trut
- Svarthuvad trut
- Svarthuvad mås
- Skrattmås
- Trädmås
- Dvärgmås
- Mingmås
- Kaptrut
- Tärnmås
- Rosenmås
- Tretåig mås
- Skäggtärna
- Vitvingad tärna
- Svarttärna
- Fisktärna
- Silvertärna
- Småtärna
- Afrikansk saxnäbb
- Alkekung
- Lunnefågel
- Kronflyghöna
- Dubbelbandad flyghöna
- Snöduva
- Ringduva
- Turturduva
- Större turturduva
- Halsbandsparakit
- Gök
- Korallnäbbad markgök
- Burchells sporrgök
- Berguv
- Fläckuv
- Mjölkuv
- Blakiston´s fiskuv
- Hökuggla
- Sparvuggla
- Lappuggla
- Hornuggla
- Jorduggla
- Pärluggla
- Storstjärtad nattskärra
- Alpseglare
- Blek tornseglare
- Tornseglare
- Stubbstjärtseglare
- Glitteröronkolibri
- Grön nålstjärt
- Kronskogsnymf
- Chocóbriljant
- Rostmustaschkolibri
- Regnbågsglansrygg
- Safirvinge
- Svärdnäbb
- Ockrastjärtad kolibri
- Hyacintkolibri
- Grönstjärtad sylf
- Violettstjärtad sylf
- Purpurstrupig skogsjuvel
- Vitryggad musfågel
- Jättekungsfiskare
- Kungsfiskare
- Malakitkungsfiskare
- Svarthuvad kungsfiskare
- Savannkungsfiskare
- Grön dvärgbiätare
- Rostbiätare
- Blåkråka
- Lilabröstad blåkråka
- Indisk blåkråka
- Härfågel
- Sydlig gulnäbbstoko
- Brunhuvad barbett
- Streckad barbett
- Rödgumpad tukanett
- Göktyta
- Markspett
- Kizukispett
- Mindre hackspett
- Vitryggad hackspett
- Ekvatorialmyrpitta
- Andinsk klippfågel
- Gulskäggig manakin
- Trådstjärtsmanakin
- Rödnackad savannlärka
- Härfågellärka
- Tofslärka
- Trädlärka
- Sånglärka
- Brunryggad finklärka
- Svartkronad finklärka
- Berglärka
- Klippsvala
- Ladusvala
- Tempelsvala
- Stensvala
- Gulärla
- Citronärla
- Forsärla
- Sädesärla
- Japansk ärla
- Mongolpiplärka
- Ängspiplärka
- Rödstrupig piplärka
- Vattenpiplärka
- Hedpiplärka
- Kanariepiplärka
- Levantbulbyl
- Svartkronad tchagra
- Brun törnskata
- Törnskata
- Turkestantörnskata
- Svartpannad törnskata
- Brun strömstare
- Alpjärnsparv
- Altaijärnsparv
- Rostbrynad järnsparv
- Sibirisk järnsparv
- Brun järnsparv
- Svartstrupig järnsparv
- Järnsparv
- Vitögd järnsparv
- Rödhake
- Rubinnäktergal
- Svartbröstad rubinnäktergal
- Blånäktergal
- Taigablåstjärt
- Guldnäktergal
- Näktergal
- Blåhake
- Shamatrast
- Moltonisångare
- Kapsnårtrast
- Himalayablåstjärt
- Altairödstjärt
- Blåhätta
- Svart rödstjärt
- Rödstjärt
- Svartryggad rödstjärt
- Bergrödstjärt
- Vitbukad rödstjärt
- Vitstjärtad bambunäktergal
- Buskskvätta
- Vitgumpad buskskvätta
- Stenskvätta
- Nunnestenskvätta
- Ökenstenskvätta
- Svartbröstad stenskvätta
- Isabellastenskvätta
- Svarthakad buskskvätta
- Vitstrupig stentrast
- Rostbukad stentrast
- Blåtrast
- Orangetrast
- Ringtrast
- Gråvingad trast
- Amurtrast
- Bruntrast
- Björktrast
- Dubbeltrast
- Rostkindad sabeltimalia
- Brunstjärtad minla
- Mörkryggad sibia
- Skäggmes
- Fläckbröstad papegojnäbb
- Flodsångare
- Vattensångare
- Sävsångare
- Busksångare
- Papyrussångare
- Trastsångare
- Stäppsångare
- Saxaulsångare
- Höksångare
- Svarthätta
- Törnsångare
- Ökensångare
- Saharasångare
- Lövsångare
- Gransångare
- Grönsångare
- Stensångare
- Brunsångare
- Videsångare
- Bergstaigasångare
- Kungsfågelsångare
- Nordsångare
- Lundsångare
- Sibirisk lundsångare
- Kungsfågel
- Brandkronad kungsfågel
- Violsångare
- Svartstrupig prinia
- Halsbandsflugsnappare
- Mugimakiflugsnappare
- Mindre flugsnappare
- Taigaflugsnappare
- Ultramarinflugsnappare
- Större niltava
- Praktniltava
- Orientalisk blåflugsnappare
- Grå flugsnappare
- Glasögonflugsnappare
- Stjärtmes
- Pungmes
- Lappmes
- Svartmes
- Tofsmes
- Talgoxe
- Orienttalgoxe
- Blåmes
- Koboltmes
- Azurmes
- Nötväcka
- Naganötväcka
- Murkrypare
- Nilsolfågel
- Olivryggad solfågel
- Abessinsk solfågel
- Indisk glasögonfågel
- Abessinsk glasögonfågel
- Gulsparv
- Tallsparv
- Klippsparv
- Ängssparv
- Bergortolan
- Svarthakad sparv
- Gulgrå sparv
- Rostsparv
- Afrikansk klippsparv
- Rödkindad sparv
- Stäppsparv
- Gråhuvad sparv
- Dvärgsävsparv
- Sävsparv
- Snösparv
- Apelsinbröstad tangara
- Bofink
- Rödpannad gulhämpling
- Gulhämpling
- Arabisk guldvingad fink
- Grönfink
- Gråsiska
- Snösiska
- Vinterhämpling
- Hämpling
- Mongolfink
- Rosenfink
- Blek rosenfink
- Tallbit
- Större korsnäbb
- Mindre korsnäbb
- Bändelkorsnäbb
- Stenknäck
- Tujastenknäck
- Kap Verdesparv
- Pilfink
- Snöfink
- Rosenstare
- Stare
- Rödnäbbad oxhackare
- Större vimpeldrongo
- Rödnäbbad blåskata
- Skata
- Nötkråka
- Alpkaja
- Huskråka
- Råka
- Svartkråka
- Gråkråka
- Östlig svartkråka
- Korp
- Tristansalbatross


 

made by krutfelt design Uppdaterad: 2024-07-03 © Mikael Nord  2004-2011.